ابزار های کنترل و فرمان

ماشين های مختلف، بسته به ساختارشان توسط PLC و سيستم های الکترونيکی از راه دور و يا توسط اوپراتور يا راننده و با کمک پدال ها، اهرم ها، دسته ها و جويستيک ها کنترل می شوند که هر يک از آنها ممکن است دارای تعدادی ميکروسوئيچ، پتانسيومتر، LVDT، مگنت و سنسور هال يا سنسورهای نوری و مجاورتی تشخيص حضور اوپراتور باشند. سيگنال های مختلف اين ابزارها به درايوها و کنترل کننده های الکترونيکی ارسال می شود تا به کمک آنها ماشين کنترل شود.

مستحکم و ارزنده

  • در انتخاب اين ابزارها توجه به کيفيت تجهيزات مکانيکی و سنسورها و مدارات داخلی بسيار مهم است.
  • استفاده از پدال های دو پایی ما را از دسته دنده ها بي نياز می کند.
  • از پدال های پتانسيوتری می توان برای سيستم های 10V، 5V و 12V استفاده نمود.
  • معمولا پدال ها و دسته های دارای سنسور هال عمر بيشتری نسبت به پتانسيومتر ها دارند.
  • جويستيک های خوب توسط سنسورهای مختلف وجود دست اوپراتور را تشخيص می دهند.