پروگرامرها (Programmers – Diagnostics Tools)

ابزارهای تنظيم پارامترهای درايوها و کنترلرهای مرکزی، عيب يابی تجهيزات و بررسی سيگنال ها و کميت های مختلف ورودی و خروجی آنها، اين دستگاه ها مانند دستگاه های دياگ خودروها برای پرسنل فنی نصب يا تعمير کننده درايوها مورد نياز هستند و هر سازنده ابزار انحصاری خود را دارد.

1_DrForklift_Programmers_IMG_5574

ابزار خوب برای کار اصولی

  • تنظيم کميت های مختلف مانند سرعتها، شتاب ها، سطوح عملکرد سنسورهای مختلف ورودی و ….
  • اطلاع از ايراد بوجود آمده برای دستگاه و دسترسی به سابقه ايرادهای بوجود آمده
  • تهيه پشتيبان (ذخيره سازی) و بازيابی تنظيمات کنترلرها و يا کپی نمودن از يک کنترلر به کنترل مشابه ديگر
  • صرفه جویی در زمان عيب يابی و هزينه های ناشی از خواب ماشين ها