سنسورها

سنسورهایی که بيشترين کاربرد را در ليفتراک ها و خودرو های الکتريکی دارند عبارتند از: سنسورهای دما، سنسور فشار روغن، انکودر های مختلف در الکتروموتورها، سنسورهای اثر هال (مگنتی) در تجهيزات متحرکی مانند پدال ها، lever ها و دسته های کنترلی، سنسورهای مجاورتی (Proximity) و ميکروسوئيچ ها و لودسل های پالت تراک های دارای سيستم توزين

دقت، سادگی، کيفيت…

  • انکودرها
  • سنسور های تشخيص پالت
  • سنسورهای تشخيص اجسام متحرک يا افراد پياده و هشدار به راننده
  • سيستم های آنتن، رادار و wire guide
  • تجهيزات مسير يابی (AGV (Automatic Guided Vehicle ها