کليد های دستی

سوئيچ های دستی مختلف برای روشن و خاموش کردن کردن ماشين ها توسط کليد، دست، کارت هوشمند يا کد رمز و يا قطع اضطراری ولتاژ اصلی برق يا باتری در زمان بوجود آمدن خطر استفاده می شوند.

مهم است چه کسی
و چگونه از ماشينمان استفاده می کند

  • کليدهای قطع اضطراری (emergency) در دو نوع جريان پايين و جريان بالا (با امکان قطع حداکثر DC 300A زير بار)
  • سوئيچ های ساده کليدی برای قطع و وصل خودروها و ليفتراک های برقی يا روشن و خاموش کردن Preheat و Start خودرو های ديزل، گازی و بنزينی
  • سوئيچ های کارتی يا کیبردی (برای وارد کردن کد رمز) با امکان تعريف تعداد زيادی کاربر و راننده، اعلام زمان سرويس های دوره ای بر اساس ساعت کار ماشين، ثبت مشکلات بوجود آمده توسط راننده های مختلف مانند عدم شارژ مناسب باتری يا ضربه های ناشی از تصادف با زمان ايجاد مشکل و کد راننده و يا مشخص کردن آخرين فردی که از ماشين استفاده نموده و …