ماشین های تغذیه شونده از باتری، درایوهایی دارند که ایمنی حرکت ماشین و الکترو موتور را تضمین می کنند.

بهتر است این درایوهای کاربردی، هیچ گاه جایگزین مدارات رله – کنتاکتوری و مقاومتی نشوند.

اطلاعات بیشتر در مورد این درایوها:

http://irindustry.com/battey-powered-drives-motor-controllers/151–zapi-4q-.html