سنسور انکودر راین تاکو (Rhein Tacho)

سنسور انکودر راین تاکو (Rhein Tacho)، برای فهمیدن موقعیت و سرعت و جهت حرکت الکتروموتورها از سنسوری به نام انکودر استفاده می شود. معمولاً انکودرها دارای دیسکی نوری و نقاط عبور دهنده نور یا نقاط تاریک هستند.  در اثر چرخش انکودر با عبور این نقاط از مقابل سنسورها پالسهای لازم تولید می شود. استفاده از انکودرها در درایوها و موتورهای حرکت AC لیفتراکها و خودروهای برقی الزامی است (بجز توانهای بسیار پایین). بعضی از تولیدکنندگان الکتروموتور لیفتراک های برقی از یک چرخ دندانه ای در انتهای موتور استفاده می کنند و یک یا دو سنسور مجاورتی (Proximity) يا در بعضی مدل ها توسط نوعی resolver عبور دندانه ها را تشخیص می دهند. این سنسورهای مجاورتی با درایو های خاصی( معمولاً درایوهای خاص ژاپنی مانند Meidensha) به راحتی عمل می کنند ولی درایوهای استاندارد نیاز به سیگنال کامل یک انکودر دارند که حداقل دارای دو پالس A وB با 90 درجه اختلاف فاز باشند.

ساختن این سیگنال استاندارد برای درایو های استاندارد توسط سنسورهای مجاورتی موتور روی خود موتورهای ژاپنی کار آسانی نیست ولی توسط سنسورهای ویژه شرکت Rhein Tacho آلمان این کار به سادگی انجام می شود.

هر سنسور به تنهایی در مقابل یک چرخ دندانه دار پالسهای کامل A وB انکودر را با 90 درجه اختلاف فاز تولید می کند و از آن می توان درایوهای استاندارد مانند درایوهای AC ساخت شرکتهای زاپی (SME , CURTIS, (ZAPI و … را تغذیه نمود. در مواردی که می خواهیم یک لیفتراک دارای الکتروموتور AC را تغییر سیستم دهیم یعنی درایو اصلیش را با درایو های استاندارد دیگر جایگزین کنیم، استفاده از این سنسور بسیار کارا و راه گشاست و بدین ترتیب الکتروموتورها با بهترین پاسخ سرعت و گشتاور کنترل می شوند.

 

 

 

 

RHEIN TACHO Sensor